Hà Nội kiểm định thêm 145 chung cư cũ

Thành phố sẽ phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm định chung cư cũ độc lập, đơn lẻ trên địa bàn...

Viết bài

Nhập nội dung... Đăng bài

Top thành viên


Tag nổi bật