Bế tắc cải tạo chung cư cũ: Một người không chịu ký, cả toà nhà phải khổ

Khi chung cư xuống cấp nhưng chưa đến “cấp D” mà hầu hết người dân đồng ý phá dỡ nhưng chỉ một người không đồng ý cũng không thực hiện được. Do đó, phải sửa luật để ấn định trường hợp này chỉ cần 2/3 hoặc 80% người dân đồng ý là có thể phá dỡ được, theo q

Hà Nội kiểm định thêm 145 chung cư cũ

Thành phố sẽ phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm định chung cư cũ độc lập, đơn lẻ trên địa bàn...

Viết bài

Nhập nội dung... Đăng bài

Top thành viên


Tag nổi bật